1. SPLOŠNA DOLOČILA
Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo podpišeta KRONUS STORITVE d.o.o. ali ena od njenih pooblaščenih turističnih agencij in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in navodil takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.skihloidays.si. V kolikor je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev drugače določeno, velja določilo oziroma navedba v programu.

2. PRIJAVA
Potnik lahko rezervira in naroči turistični aranžma osebno v poslovalnici ali pri eni od njenih pooblaščenih turističnih agencij oziroma po telefonu ali internetu. Z naročilom turističnega aranžmaja sklene potnik z KRONUS STORITVE d.o.o. pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Podpisana prijavnica je obenem tudi potrdilo o potovanju in vsebuje podatke o določenem aranžmaju oz. se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter vplačati akontacijo. Potnik je odgovoren za stroške in posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, če ob prijavi ne navede pravilnih podatkov. Prijava je lahko tudi pisna. Ko se potnik za potovanje prijavi pisno, je njegova prijava veljavna z dnem, ko je poslana v KRONUS STORITVE, d.o.o..

3. POSEBNE STORITVE
Poleg storitev, ki so navedene v programu in vključene v ceno aranžmaja, so lahko sestavni del aranžmaja tudi posebne storitve. Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti, ...) ali pa so za njih v programu predvidena doplačila .Potnik posebne storitve lahko rezervira ob prijavi in jih doplača k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene posebnih storitev veljajo samo pri naročilu in plačilu teh storitev ob hkratnem naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja. V primeru, da je dodatno storitev možno naročiti med samim potovanjem, doplača potnik dodatno storitev vodji potovanja ali predstavniku KRONUS STORITVE d.o.o. v kraju, kjer je storitev opravljena in v ustrezni valuti, ter v skladu z veljavnim cenikom te storitve na dan koriščenja, če je med potovanjem izbrano storitev še mogoče naročiti.

4. PLAČILO
Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo v poslovalnici KRONUS STORITVE d.o.o. oziroma na njen transakcijski račun, v primeru telefonske prodaje pa, ko stranka posreduje številko kreditne kartice (Eurocard/Mastercard in Activa) in je znesek nakupa avtoriziran. Ko potnik po telefonu naroči turistični aranžma, se šteje, da je sprejel določila teh splošnih pogojev. Znesek, ki ga potnik plača ob prijavi, znaša praviloma 30 % cene aranžmaja, oz. toliko kot je navedeno v programu potovanja in predstavlja vrednost do tedaj opravljenih storitev ter potrjuje rezervacijo. Preostali del plača potnik od 42 do 14 dni pred pričetkom aranžmaja, oziroma pod pogoji, ki so navedeni v programu. V primeru, da potnik tudi 6 dni pred potovanjem še ne poravna v celoti svoje obveznosti, se šteje, da je potnik enostransko odpovedal aranžma. KRONUS STORITVE d.o.o. v tem primeru smatra, da je potnik 6 dni pred potovanjem potovanje odpovedal in ravna po določilih o potnikovi odpovedi iz 7. točke teh Splošnih pogojev. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/voucher, potrdilo o vplačilu, ipd.), sicer vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma. V primeru, da potnik naroči aranžma, za katerega mora KRONUS STORITVE d.o.o. narediti dodatno poizvedbo, je ob naročilu potnik dolžan plačati varščino v višini 25 €. Če KRONUS STORITVE d.o.o. uspe ponuditi aranžma, ki ustreza pogojem naročila, potnik pa si medtem premisli in ponujenega aranžmaja ne vplača, zapade varščina KRONUS STORITVE d.o.o. kot nadomestilo za stroške rezervacije, sicer pa se vračuna v ceno aranžmaja. Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

5. CENE
Cene potovanja so določene v programih, veljajo pa od dneva, ko je program objavljen. Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov. KRONUS STORITVE d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in na način, ki je predviden v programu. V tem primeru potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. KRONUS STORITVE, d.o.o. za vsako pogodbo zaračunava prijavnino, ki pokriva administrativne stroške prijave. Višina prijavnine je objavljena na vidnem mestu na vseh prodajnih mestih in znaša 15€ na pogodbo oz. 8 € na pogodbo za plačila do 100 €.
Višina prijavnine se v Kronusovih pooblaščenih turističnih agencijah lahko razlikuje od navedene, vendar je objavljena na vidnem mestu posameznega prodajnega mesta.

6. POTNI DOKUMENTI
Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven osebni potni list in vstopni vizum za posamezno državo, če je le-ta potreben. Če potnik te obveznosti ne izpolni, se šteje, da je odpovedal aranžma. KRONUS STORITVE d.o.o. v tem primeru ravna po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja, skladno s 7. točko teh Splošnih pogojev. Če potniku ureja vizum KRONUS STORITVE d.o.o., ta potniku ne jamči za pridobitev vizuma. Posredovanje KRONUS STORITVE d.o.o. pri pridobitvi vizuma se plača posebej. Stroškov za pridobitev vizuma KRONUS STORITVE d.o.o. potniku v nobenem primeru ne vrača.

7. POTNIKOVA ODPOVED ARANŽMAJA ALI SPREMEMBA ARANŽMAJA
Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Odpoved mora biti predložena v pisni obliki na delovni dan do 15. ure po navadni ali elektronski pošti oziroma v poslovalnici, kjer se je prijavil. Pisne odpovedi, prejete po 15.uri, bo KRONUS STORITVE d.o.o .lahko obravnaval šele naslednji delovni dan. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima KRONUS STORITVE d.o.o. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan KRONUS STORITVE d.o.o. pokriti administrativne stroške v višini 25 € in povrniti stroške odpovedi aranžmaja. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil pisno odpoved:
Višina stroškov odpovedi aranžmaja (v % cene aranžmaja) – organizator Kronus storitve, d.o.o.
- do 45 dni pred odhodom 10 %
- 44 - 30 dni pred odhodom 50 %
- 29 - 8 dni pred odhodom 80 %
- 7 - 0 dan pred odhodom 100 %
Višina stroškov odpovedi aranžmaja (v % cene aranžmaja) – drugi organizatorji - Po splošnih pogojih organizatorja potovanja.
Če potnik med potovanjem odstopi od potovanja, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov. Potnik lahko med potovanjem spremeni program oziroma naročene storitve samo s predhodnim pisnim soglasjem s strani KRONUS STORITVE d.o.o. kot pooblaščenega krajevnega agenta. KRONUS STORITVE d.o.o. mora o takšni spremembi pisno obvestiti najkasneje osem dni po zaključku aranžmaja. Za spremembo imen ali števila potnikov, objekta ali termina aranžmaja zaračunava KRONUS STORITVE d.o.o. potniku 25 € administrativnih stroškov oz. po določilih organizatorja aranžmaja, če je zahtevano spremembo mogoče izvesti brez odpovedi aranžmaja. V nasprotnem primeru veljajo določila iz 7. točke teh pogojev. V primeru, da potnik odpove rezervacijo zaradi višje sile, ima KRONUS STORITVE d.o.o pravico do povračila svojih stroškov.

8. VREMENSKE IN SNEŽNE RAZMERE
vremenske in snežne razmere niso razlog za odpoved potovanja sklenjenega po pogodbi. KRONUS STORITVE d.o.o. ne prevzema odgovornosti za zmanjšani obseg obratovanje žičnic v izbranem smučarskem središču, ki je posledica pomanjkanja snega ali drugih nepredvidenih razmer.

9. SNEŽNA GARANCIJA
Potnik lahko ob prijavi vplača Snežno Garancijo v višini 10€ na osebo, ki velja za vse aranžmaje, ki poleg namestitve vključujejo tudi smučarsko vozovnico. Z vplačilom snežne Garancije ima potnik pravico do povrnitve celotne kupnine, razen stroška prijave, zavarovanj in snežne garancije. Povračilo kupnine iz naslova snežne garancije potnik uveljavlja v primeru, ko smučarski center na dan pričetka veljavnosti vplačane smučarske vozovnice izda uradno obvestilo, da je center v celoti zaprt zaradi pomanjkanja snega.

10. ODSTOPNINA
Potnik lahko ob prijavi vplača odstopnino v kolikor predvideva, da se zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njemu ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil. Sporazum o odstopnini velja v primeru bolezni in smrti v ožji družini in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Odstopnina znaša 5% od cene aranžmaja. oz. min. 6,26 €. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnino ima Kronus storitve v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 25 € po pogodbi ter vplačane premije za odstopnino. Potnik je dolžan poravnati vse obveznosti do KRONUS STORITVE d.o.o. iz 7.točke in predložiti ustrezna dokazila.

11. CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise Republike Slovenije in držav, kamor potuje. Če zaradi nespoštovanja teh predpisov potnik ne bi mogel nadaljevati potovanja, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.


12. ODPOVED POTOVANJA IN SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI ORGANIZATORJA ARANŽMAJA
KRONUS STORITVE d.o.o. si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 7 (sedem) dni pred odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno število potnikov. V kolikor KRONUS STORITVE d.o.o. zaradi premajhnega števila potnikov odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila celotnega vplačila aranžmaja, razen stroškov vizumov ali/in stroškov cepljenj. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:
• za potovanje z avtobusom - najmanj 40 potnikov
• za skupine na rednih letalskih progah po Evropi - najmanj 20 potnikov
• za skupine na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov
• za potovanje s posebnimi letali, vlaku ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80 % zasedenosti le-teh
Prav tako si KRONUS STORITVE d.o.o. pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem aranžmaja nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za KRONUS STORITVE d.o.o. pa te okoliščine pomenijo utemeljen vzrok, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V primeru odpovedi med potovanjem ima KRONUS STORITVE d.o.o. pravico do povračila vseh svojih stroškov, razliko pa vrne potniku. KRONUS STORITVE d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznih redov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere KRONUS STORITVE d.o.o. ne more vplivati) in sicer brez posebne odškodnine, v skladu z veljavnimi predpisi v mednarodnem potniškem prometu. KRONUS STORITVE d.o.o. ne prevzema odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa višje sile med potekom programa. Prav tako KRONUS STORITVE d.o.o. tudi ne odgovarja za zamude letal, ladij, avtobusov ali vlakov, kot tudi ne za spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud. V vseh primerih iz tega odstavka lahko KRONUS STORITVE d.o.o. zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti. V primeru, da stanje na kraju samem KRONUS STORITVE d.o.o. ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko KRONUS STORITVE d.o.o. namesti potnika v istem kraju v drug objekt najmanj enake kategorije.

13. REKLAMACIJE
V primeru reklamacije mora potnik o svojih zahtevah takoj, ko je mogoče, obvestiti lokalnega predstavnika agencije, hotelirja, lastnika apartmaja ali poslovalnico KRONUS STORITVE d.o.o. v Ljubljani. V kolikor potnik na kraju samem nastalega problema ne bi uspel rešiti, mora o tem obvezno še med trajanjem aranžmaja pisno ali po telefonu obvestiti KRONUS STORITVE d.o.o.. KRONUS STORITVE d.o.o. bo reklamacijo reševal na podlagi pisnega zahtevka, ki ga je potnik dolžan vložiti v roku v 2 meseca po koncu trajanja aranžmaja. KRONUS STORITVE d.o.o. ne obravnava reklamacij, ki niso bile na Kronusu vsaj ustno predložene med časom trajanja aranžmaja in ki so bile vložene po določenem roku iz prejšnjega stavka. Brez pisne reklamacije KRONUS STORITVE d.o.o. ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Zaradi hitrejšega in učinkovitejšega reševanja reklamacije KRONUS STORITVE d.o.o. priporoča, da potnik pisnemu zahtevku za odškodnino, znižanje cen ali drugemu zahtevku priloži ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek. Če po krivdi KRONUS STORITVE d.o.o. ni prišlo do izvedbe programa ali posameznih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima KRONUS STORITVE d.o.o. pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja.

14. PRTLJAGA
Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. KRONUS STORITVE d.o.o. ne prevzame nikakršne odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu. V primeru izgubljene prtljage potnik izpolni ustrezni obrazec letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

15. IZGUBA DOKUMENTOV
Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali za vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove. Pri urejanju formalnosti, se za nasvete lahko obrne na vodjo potovanja ali predstavnika KRONUS STORITVE d.o.o.. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

16. INFORMACIJE
nformacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo KRONUS STORITVE d.o.o. bolj kot navedbe v programu aranžmaja oziroma v ponudbi.

17. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV
Kategorizacija namestitvenih objektov (število zvezdic oziroma kategorija objektov), navedene v katalogih, programih ali ponudbah KRONUS STORITVE d.o.o. za turistične aranžmaje, so lokalne oziroma nacionalne kategorizacije in ne kategorizacije .

18. KONČNA DOLOČILA
V primeru spora med strankami je za rešitev pristojno sodišče po prebivališču potnika..

 

Ljubljana, avgust 2014